Case Studies

Case studies từ những khách hàng của chúng tôi

SmartNet – Đổi mới CRM công nghệ cũ sang nền tảng tùy chỉnh dựa trên Odoo

Arena – Ứng dụng phòng trưng bày dựa trên mã QR

18-tháng 5-2016 qr code sales sourcing website