Đào tạo nghiệp vụ và lập trình Odoo

Học hỏi kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng lập trình từ những chuyên gia hàng đầu về Odoo