Phương pháp triển khai dịch vụ Odoo Onboarding của Trobz

Trong Why Trobz

Dịch vụ Odoo Onboarding của Trobz tập trung vào việc tận dụng tối đa vào những chức năng mà Odoo thuần đã có. Sau buổi họp đầu tiên, các Chuyên viên Tư vấn Nghiệp vụ Odoo của Trobz sẽ phân tích và phản hồi cho khách hàng 2 vấn đề. Một là, Odoo thuần có thể đáp ứng bao nhiêu phần trăm yêu cầu của khách hàng. Hai là, kế hoạch triển khai (gồm những phân hệ nào, thứ tự ưu tiên triển khai, gói Onboarding phù hợp).

Bước vào giai đoạn triển khai, Trobz sẽ tiến hành Phân tích, Cấu hình, Tùy chỉnh (nếu có), Hỗ trợ import dữ liệu cho khách hàng và bàn giao phiên bản đầu tiên. Đến đây, khách hàng đã có thể đưa Odoo các hoạt động của doanh nghiệp và thử nghiệm. Trobz sẽ có trách nhiệm Đào tạo người dùng và Hỗ trợ xử lý các vấn đề trong khi thử nghiệm. Cho đến khi khách hàng đã quen với hệ thống và hệ thống hoạt động ổn định, Trobz sẽ bàn giao phiên bản hoàn thiện cho khách hàng.

Odoo • Onboarding service implementation process
Quy trình thực hiện dịch vụ Odoo Onboarding